Säännöt

RESERVIN LÄÄKINTÄUPSEERIT RY

SÄÄNNÖT 2016

1. Yhdistyksen nimi, tunnus ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Reservin lääkintäupseerit ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on kaksikielinen ja sen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Yhdistyksen asiointikieli on suomi.

Yhdistyksen tunnus on sinipohjainen heraldinen upseerin ruusu. Ruusun keskellä on kultainen oktagoni, joka kuvaa ensihoitopaikan pohjan muotoa. Oktagonia ympäröi kultainen kunnianseppele. Oktagonin keskellä on lääkinnän punainen risti. Oktagonin yläpuolella on luku CXXX, joka viittaa lääkintäeversti Simo Brofeldtin jatkosodan aikana johtamaan operaatioon, jossa saatiin lentoteitse evakuoitua vihollisen saartamasta motista 130 haavoittunutta suomalaissotilasta turvaan. Operaatiosta Brofeldt ansaitsi ainoana lääkintäupseerina Mannerheim-ristin.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistää lääkintäreserviupseerikurssin ja sen oppilaskunnan toimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää tapahtumia, koulutusta, seminaareja, julkaista kurssijulkaisuja ja myöntää yhdistyksen yleiskokouksen hyväksymän yhdistystunnuksen. Lisäksi yhdistys tekee yhteistyötä Puolustusvoimien, Sotilaslääketieteen keskuksen ja lääketieteellisten tiedekuntien kanssa. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja sekä kannatusjäsenmaksuja, järjestää erillisellä luvalla varainkeräyksiä, myydä ja julkaista kirjoja sekä lehtiä, järjestää maksullisia tapahtumia ja ottaa vastaan lahjoituksia sekä testamentteja.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja on suorittanut tai suorittamassa reserviupseerin tai upseerin tutkinnon. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen toimintaa aktiivisesti tukevia henkilöitä voidaan myös kutsua jäseniksi. Varsinaiset jäsenet, kannattavat jäsenet ja kutsutut jäsenet hyväksyy hakemuksesta tai kutsusta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen jäsenillä on velvollisuus tiedottaa hallitusta yhteystietojen mahdollisesti muuttuessa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahden vuoden ajan tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet ja kutsutut jäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa varsinaisista jäsenistä valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, varainhoitaja ja 2-7 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-3 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokouksen jälkeinen kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan tarvittavat toimihenkilöt. Yhdistyksen hallituksessa toimii palveluksessa olevan Lääkintäreserviupseerikurssin oppilaskunnan puheenjohtaja tarkkailijajäsenenä ja tämän estyessä hänen sijainen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja varajäsenet mukaan luettuna ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokous on kutsuttava koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta hallituksen jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevään yleiskokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevään yleiskokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys-joulukuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kutsutulla jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, varainhoitaja ja muut jäsenet

7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

RESERVENS MEDICINALOFFICERARE RF

REGLER 2016

1. Föreningens namn, tecken och hemort

Föreningens namn är Medicinalofficerare i reserven rf och dess hemort är Helsingfors. Föreningen är tvåspråkig och dess officiella språk är finska och svenska. Föreningens kontaktspråk är finska.

Föreningens tecken är en heraldisk officersros mot blå bakgrund. I mitten av rosen finns en guldig oktagon som symboliserar formen av primärvårdsställets grund. Oktagonen omges av en guldig ärokrans. I mitten av oktagonen finns medicinalverksamhetens röda kors. Ovanför oktagonen står talet CXXX, som hänvisar till den operation som leddes av medicinalöverste Simo Brofeldt under fortsättningskriget. Tack vare operationen i fråga lyckades man evakuera 130 skadade finska soldater ur en av fienden omringad trupp. Operationen gjorde Brofeldt till den enda medicinalofficeren som har tilldelats ett Mannerheimkors.

2. Syfte och verksamhetens art

Föreningens syfte är att stöda och främja medicinalreservistkursens och dess elevkårs verksamhet. För att förverkliga sitt syfte kan föreningen ordna evenemang, utbildningar och seminarier, publicera offentliga kurspublikationer samt bevilja föreningstecken som godkänts av föreningens allmänna möte. Härutöver samarbetar föreningen med Försvarsmakten, Centret för militärmedicin samt med de medicinska fakulteterna. För att finansiera sin verksamhet kan föreningen uppbära medlemsavgifter samt understödsmedlemsavgifter, ordna penninginsamlingar då särskilt tillstånd beviljats, sälja samt publicera böcker och tidskrifter, ordna avgiftsbelagda evenemang samt ta emot donationer och testamenterad egendom.

3. Medlemmar

En person som godkänner föreningens syfte och som har avlagt eller håller på att avlägga reservofficersexamen eller officersexamen kan godkännas som ordinarie medlem i föreningen. En privatperson eller ett samfund med rättshandlingsförmåga som önskar stöda föreningens syfte och verksamhet kan godkännas som understödande medlem. Personer som aktivt främjar föreningens syfte kan även kallas till medlemmar. Föreningens styrelse godkänner de ordinarie, understödande samt kallade medlemmarna. En person som på ett betydande sätt har främjat och stött föreningens verksamhet kan på förslag av styrelsen på föreningens möte utnämnas till hedersordförande eller hedersmedlem. Föreningens medlemmar är förpliktade att hålla styrelse uppdaterad med deras aktuella kontaktuppgifter.

4. Utträde och uteslutande ur föreningen

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att meddela styrelsen eller dess ordförande om detta skriftligen eller genom att meddela om utträdet på föreningens möte, varvid en anteckning om utträdet fogas till protokollet. Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen har försummat att betala medlemsavgiften under två års tid eller på något annat sätt försummat att uppfylla de skyldigheter som hon eller han har förbundit sig till genom sitt medlemskap i föreningen. Styrelsen kan också utesluta en medlem som genom sitt handlande i föreningen eller utanför den har orsakat föreningen betydande skada eller ej längre uppfyller de villkor för medlemskap som uppställs i lag eller i föreningens regler.

5. Anslutnings- och medlemsavgift

Årsmötet beslutar om den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som ska uppbäras av ordinarie medlemmar och av understödande medlemmar. Hedersordförande, hedersmedlemmar och kallade medlemmar betalar ingen medlemsavgift.

6. Styrelse

Föreningens ärenden sköts av en styrelse som består av en ordförande, viceordförande, sekreterare, skattmästare samt 2-7 ytterligare ordinarie medlemmar samt 0-3 reservmedlemmar. Styrelsens medlemmar väljs av ordinarie medlemmar på årsmötet. Styrelsens verksamhetsperiod är det efter årsmöte följande året. Styrelsen väljer nödvändiga funktionärer bland styrelsens medlemmar. I styrelsearbete deltar Medicinalreservofficerskursens studentkårs ordförande eller vid förhinder en av honom eller henne utsedd vikarie. Styrelsen sammanträder på inbjudan av ordföranden eller, då denne har förhinder, på inbjudan av vice ordföranden, då de anser att det finns skäl för styrelsen att sammanträda eller då minst hälften av styrelsens medlemmar kräver det. Styrelsen är beslutsfört då minst hälften av dess medlemmar, inklusive ordförande vice ordförande och reservmedlemmarna är närvarande. Omröstningarna avgörs med absolut röstmajoritet. Då rösterna delas jämnt avgör ordförandens röst. I jämna val avgör emellertid lotten.

Föreningsmötet måste sammankallas minst sju dygn före mötet genom brev som postats till medlemmarna, i en dagstidning som publiceras på föreningens hemort eller per e-post.

7. Tecknandet av föreningens namn

Styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör har rätt att teckna föreningens namn två tillsammans.

8. Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet jämte nödvändiga dokument och styrelsens årsberättelse ska vara verksamhetsgranskarna/revisorerna tillhanda senast en månad före vårens allmänna möte. Verksamhetsgranskarna/revisorerna bör ge sitt skriftliga utlåtande till styrelsen senast två veckor före vårens allmänna möte.

9. Föreningens möten

Om styrelsen eller föreningsmötet så beslutar kan man delta i föreningens möten per post eller genom dataförbindelse eller ett annat tekniskt hjälpmedel under eller före mötet. Föreningens årsmöte hålls årligen i september-december på ett datum som bestäms av styrelsen. Ett extraordinärt möte hålls då föreningsmötet så beslutar eller då styrelsen anser att det finns orsak att ordna ett sådant eller då minst en tiondel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver detta för behandlingen av en fråga som de underrättat styrelsen om. Mötet måste hållas inom trettio dygn från att kravet om dess ordnande har framställts till styrelsen. På föreningens möten har varje ordinarie medlem, kallad medlem, hedersordförande och hedersmedlem en röst. En understödande medlem har närvaro- och talerätt vid mötet. Föreningens beslut utgörs, om inte något annat har angetts i föreningens regler, av den åsikt som har understötts av över hälften av de avgivna rösterna. Då rösterna delas jämnt avgör ordförandens röst. I val avgör emellertid lotten.

10. Sammankallande av föreningens möten

Styrelsen måste sammankalla föreningens möte minst sju dygn innan mötet genom brev som postats till medlemmarna, i en dagstidning som publiceras på föreningens hemort eller per e-post.

11. Årsmöte

På föreningens årsmöte behandlas följande saker:

1. Öppnande av mötet

2. Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt vid behov två rösträknare

3. Konstaterande av laglighet och beslutsförhet

4. Godkännande av mötets arbetsordning

5. Godkännande av verksamhetsplan, uppskattning av inkomster och utgifter samt fastställande av anslutnings- och medlemsavgifternas storlek

6. Val av styrelsens ordförande, viceordförande, sekreterare, skattmästare och övriga medlemmar

7. Val av en eller två verksamhetsgranskare och reservverksamhetsgranskare eller en eller två revisorer och vicerevisorer

8. Behandling av övriga ärenden som nämns i möteskallelsen.

Ifall en föreningsmedlem vill lägga till någonting på årsmötets föredragningslista bör hon eller han meddela styrelsen om detta skriftligen i så god tid att ämnet kan inkluderas i möteskallelsen.

12. Ändring av regler och föreningens upplösning

Ett beslut om ändring av föreningens regler och om föreningens upplösning kan endast ske på föreningsmötet med stöd av tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna. I möteskallelsen ska ändringen av reglerna eller föreningens upplösning nämnas. Om föreningen upplöses används föreningens medel till att främja föreningens syfte på det sätt som bestäms av det möte som beslutar om föreningens upplösning. Om föreningen förbjuds används dess medel i samma syfte.